Paweł Olchawa

Paweł Olchawa

 

Urodził się w 1980 roku w Krakowie.
Studiował w krakowskiej Akademii Pedagogicznej
na Wydziale Edukacji Artystycznej (1999–2003) oraz
w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi na Wydziale
Grafiki i Malarstwa (2003–2008), gdzie w 2011 roku
uzyskał dyplom w pracowni sitodruku dr hab. Agaty
Stępień oraz aneks malarski w pracowni malarstwa
prof. Jarosława Zduniewskiego.
W latach 2004–2006 był przewodniczącym Samorządu
Studenckiego AS P w Łodzi i opiekunem Galerii
„Biała Ściana” w tejże uczelni.
Obecnie pracuje jako specjalista ds. wystawienniczych
i wydawniczych w Biurze Wystaw Artystycznych
„U Jaksy” w Miechowie. Zajmuje się dydaktyką, prowadząc
zajęcia artystyczne z dziećmi i młodzieżą.
We własnej twórczości zajmuje się malarstwem, grafiką
wydawniczą i fotografią. Inspiruje się naturą.
Uczestniczył w wielu plenerach malarskich w Polsce
i za granicą.
He was born in Cracow in the year 1980.
He studied at the Faculty of Artistic Education of the
Pedagogical Academy (1999–2003), and also at the
Atelier of Graphic Design and Painting of the Academy
of Fine Arts in Łódź (2003–2008); at this establishment,
in the year 2011, he received a diploma in the
Atelier of Screen Printing of Agata Stępień, habilitated
Ph.D., and a diploma supplement in the Atelier of Painting
of Professor Jarosław Zduniewski.
In the years 2004–2006, he served as the president of
the Student Self-Government of the Academy of Fine
Arts in Łódź and custodian of the „Biała Ściana” Gallery
at this same establishment of higher education.
Currently, he is working as a specialist in the scope
of exhibitions and publications at the Office of Artistic
Exhibitions „U Jaksy” in Miechów. He devotes
his time to teaching, conducting artistic classes with
children and young people.
In his own activity, he is involved in painting, the
graphic design of publications and photography.
He finds inspiration in nature. Paweł has participated
in numerous painting outdoor events in Poland
and abroad.
Geboren 1980 in Krakau.
Er studierte an der Krakauer Pädagogischen Akademie,
Fakultät für Künstlerische Bildung (l 999-
2003) sowie an der Akademie der Schönen Künste
in Lodz, Fakultät für Grafik und Malerei (2003-2008),
wo er 2011 ein Diplom in der Siebdruckwerkstatt
von Dr.hab. Agata Stępień sowie in der malerischen
Ausbildung von Prof. Jarosław Zduniewski
erhielt.
In Jahren 2004-2006 war er Vorsitzender des Studentenausschusses
und Betreuer der Galerie „Biała
Ściana“ (Weiße Wand) an der Akademie der Schönen
Künste in Lodz.
Zur Zeit arbeitet er als Spezialist für Ausstellungs - und
Verlagsangelegenheiten im Büro der Künstlerischen
Ausstellungen „Bei Jaxa“ in Miechów. Er beschäftigt
sich aber auch mit Didaktik und führt Kunstunterricht
für Kinder und Jugendliche durch.
In seiner eigenen künstlerischen Tätigkeit beschäftigt
er sich mit der Malerei, Verlagsgrafik und Fotografie,
immer inspiriert von der realen Natur. So nahm Paweł
Olchowa an zahlreichen Zusammenkünften zur
Freilichtmalerei in Polen und im Ausland teil.
  • ORGANIZATOR:

  • PATRONAT:

  •  

  • PARTNERZY:

  •